Mój pomysł na obsługę enkodera – biblioteka

Tym razem chciałbym przedstawić mój pomysł na obsługę enkodera.

Biblioteka którą prezentuję została wykonana w celu przypomnienia pewnych zagadnień związanych z programowaniem mikrokontrolerów, a także w celu zrozumienia działania enkodera. Nie twierdzę więc, że moja bibliotek jest najlepsza. W sieci na pewno znajdują się rozwiązania bardziej optymalne pod względem objętości, oraz szybkości wykonywania. Przykładem takim jest rozwiązanie przedstawione pod tym adresem: http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber Polecam zapoznanie się z sposobem który został tam przedstawiony – jest on bardzo ciekawy.

A teraz zapraszam do zapoznania się z moją koncepcją dot. enkodera.

Identyfikacja obrotów enkodera odbywa się przy udziale dwóch kanałów A i B. Odpowiednie przełączanie kanałów determinuje kierunek obrotu naszego enkodera. Przedstawia się to w niniejszy sposób:

Enkoder - przebiegi dla kanału A i B
Przebieg kanału A i B

Poniżej przebiegów zostały umieszczone wartości binarne jakie uzyskuje kanał A i B podczas obrotu. Występuje regularność podczas obrotu enkodera – ta regularność ma swoją nazwę – Kod Greya.W swojej bibliotece wykorzystałem te zależności i powołałem do życia zmienną stan, która przechowuje etap zmiany tych wartości. Zostało to przedstawione na poniższym rysunku:

Zmienna stan - prezentacja etapów
Zmienna stan – prezentacja etapów

Stan 1 oznacza wyłączenie kanału (stan wysokiej impedancji – kanał nie podłączony do masy), natomiast 0 oznacza włączenie kanału (podciągnięcie do masy – jak to ma miejsce przy przyciskach).

Cztery najmniej znaczące bity określają kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek zegara (CW), natomiast 4 najbardziej znaczące kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara (CCW). Poniżej w dwóch kolumnach znajduje się reprezentacja stanu kanałów A i B podczas obrotu w danym kierunku. Należy zaznaczyć, że poziom logiczny 0 oznacza, że kanał jest aktywny (tak jak to ma miejsce podczas obsługi przycisków). Podczas każdej zmiany stanu kanału w odpowiedniej 4-ce bitów zmiennej stan ustawiane są w 1 bitowe (odpowiednim miejscu) w zależności który etap został wykryty (etapy zmiany stanów określone są jako A B C D).
Jeżeli został wykryty etap A dla kierunku zgodnego z ruchem wskazówek zegara, kolejne etapy będą wykrywane tylko dla tego obrotu – dzięki czemu podczas zakończenia ruchu zmienna stan osiągnie wartość 0xF0 (dla CCW) bądź 0x0F (dla CW). Po wykonanym obrocie można sprawdzić wartość tej zmiennej i określić czy obrót został dobrze zinterpretowany przez program czy nie.

Dodatkowo podczas rozpoczynania obrotu zostaje uruchomiony licznik (taki mój watchdog), który kończąc odliczanie w przypadku nieprawidłowego odczytu danych z enkodera powoduje zresetowanie odpowiednich zmiennych, które są użyte do działania programu. Możliwa jest taka sytuacja, gdzie enkoder znajdzie się w innym położeniu niż referencyjne i obrót spowoduje nieprawidłowe odczytanie danych z kanału. Licznik ten zapewnia poprawność odczytu w takich sytuacjach.

Aby rozjaśnić jak działa moja biblioteka przedstawiam algorytm:

Algorytm działania biblioteki dla enkodera
Algorytm działania biblioteki dla enkodera

Działanie programu oparte jest na zdarzeniach. Użytkownik dostaje do dyspozycji następujące funkcje:

void ENCODER_EVENT(void);
void register_encoder_event( void(*encoder_callback)(void) );  //rejestracja funkcji obsługi dowolnego obrotu, użytkownik ma do dyspozycji całą strukturę
void register_encoder_switch_event( void(*encoder_callback)(void) );  //rejestracja funkcji obsługi przycisku
void encoder_init(void);    //inicjalizacja enkodera
void encoder_proccedure(void);     //procedura pracy enkodera - musi znaleźć się w przerwania wykonywanym co 1ms
void encoder_clear_value(void);     //wyzerowanie wszystkich wartosci w zmiennej enkoder_status

Pierwsze trzy funkcje dotyczą bezpośrednio zdarzeń (2 i 3 funkcja powoduje rejestrację odpowiednio zdarzenia dla obrotu i przycisku, natomiast pierwsza wykonuje zdarzenie dla enkodera). Kolejne dotyczą odpowiednio inicjalizacji enkodera (nie następuje konfiguracja przerwań), wykonania programu obsługi enkodera, oraz wyzerowania wszystkich wartości w zmiennej enkoder_status, która jest również do dyspozycji użytkownika i ma postać struktury:

typedef struct{
      uint8_t switch_active;                     //czy przycisk aktywny
      uint8_t switch_toggle;                     //zmienna toggle dla przycisku
      uint16_t rotation_clockwise;              //ilosc impulsów zgodnie z ruchem wskazówek
      uint16_t rotation_counter_clockwise;      //ilosc impulsów przeciwnie do ruchu wskazówek
      uint8_t full_rotation_cw;                    //liczba pełnych obrotów zgodnych do ruchu wskazówek zegara (clockwise)
      uint8_t full_rotation_ccw;                   //liczba pełnych obrotów przeciwnych do ruchu wskazówek zegara(counter clockwise)
  }DS_ENCODER;

Biblioteka składa się z 3 plików, które przedstawiają się następująco:

  /*
   * ds_enc.h
   *
   * Created on: 04-12-2015
   *   Author: Daniel
   *
   *
   *   UWAGA!!!
   *
   *   W tym pliku nie należy niczego zmieniać
   *
   */
   
  #ifndef DS_ENC_H_
  #define DS_ENC_H_
   
  #include "ds_enc_conf.h"
   
  //definicje
   
  // Makra upraszczające dostęp do portów
  // *** PORT
  #define PORT(x) SPORT(x)
  #define SPORT(x) (PORT##x)
  // *** PIN
  #define PIN(x) SPIN(x)
  #define SPIN(x) (PIN##x)
  // *** DDR
  #define DDR(x) SDDR(x)
  #define SDDR(x) (DDR##x)
   
  #define ENC_SW_A    !(PIN(ENC_PORT_A) & (1<<ENC_PIN_A))
  #define ENC_SW_B    !(PIN(ENC_PORT_B) & (1<<ENC_PIN_B))
   
  #if ENC_SWITCH_ENABLE
      #define SW_E  !(PIN(ENC_PORT_E) & (1<<ENC_PIN_E))
  #endif
   
  typedef struct{
      uint8_t switch_active;                     //czy przycisk aktywny
      uint8_t switch_toggle;                     //zmienna toggle dla przycisku
      uint16_t rotation_clockwise;              //ilosc impulsów zgodnie z ruchem wskazówek
      uint16_t rotation_counter_clockwise;      //ilosc impulsów przeciwnie do ruchu wskazówek
      uint8_t full_rotation_cw;                    //liczba pełnych obrotów zgodnych do ruchu wskazówek zegara (clockwise)
      uint8_t full_rotation_ccw;                   //liczba pełnych obrotów przeciwnych do ruchu wskazówek zegara(counter clockwise)
  }DS_ENCODER;
   
  extern volatile DS_ENCODER enkoder_status;
   
  //**********  funkcje
  //********   zewnętrzne
   
  void encoder_init(void);            //inicjalizacja enkodera
  void encoder_proccedure(void);     //procedura pracy enkodera - musi znaleźć się w przerwania wykonywanym co 1ms
  void encoder_clear_value(void);     //wyzerowanie wszystkich wartosci w zmiennej enkoder_status
   
  //***** zdarzenia
  void ENCODER_EVENT(void);
   
  void register_encoder_event( void(*encoder_callback)(void) );  //rejestracja funkcji obsługi dowolnego obrotu, użytkownik ma do dyspozycji całą strukturę
   
  #if ENC_SWITCH_ENABLE
      void register_encoder_switch_event( void(*encoder_callback)(void) );  //rejestracja funkcji obsługi przycisku
  #endif
   
  #endif /* DS_ENC_H_ */
  /*
   * ds_enc.c
   *
   * Created on: 04-12-2015
   *    Edited on: 11-12-2015
   *   Author: Daniel
   *
   *   All rights reserved.
   *
   *   Przy pomocy książki:
   *                           Mikrokontrolery AVR
   *                           Język C - podstawy programowania
   *
   *                                                           Autor:
   *                                                               Mirosław Kardaś
   *                           Język C.
   *                           Pasja programowania mikrokontrolerów 8-bitowych
   *
   *                                                           Autor:
   *                                                               Mirosław Kardaś
   *
   *   Do użytkownika dostępne są następujące elementy:
   *
   *   -    struktura DS_ENCODER, oraz zmienna enkoder_status, która przechowuje wszystkie aktualne stany dotyczące enkkodera.Użytkownika może dowolnie je zmieniać
   *   -    funkcjia do inicjalizacji enkodera encoder_init
   *   -    funkcja obsługi enkodera encoder_proccedure, która powinna znaleźć się w przerwania od timera który wykonuje się co 1ms (jest to warunek konieczny do prawidłowego działania biblioteki)
   *   -    funkcja zerujące wszystkie zmienna w strukturze enkoder_status: encoder_clear_value
   *   -    zdarzenie od enkodera ENCODER_EVENT, które należy umiescic w pętli głównej programu
   *   -    rejestrację funkcji obsługi enkodera
   *   -    rejestrację funkcji obsługi przycisku z enkodera
   *
   *   Konfigurację biblioteki należy dokonać w pliku ds_enc_conf.h
   *
   *
   *   W strukturze dostępnej dla użytkownika znajduje się następujące dane:
   *    - switch_active                    -    czy przycisk aktywny
   *    - switch_toggle;                    -    zmienna toggle dla przycisku
   *    - rotation_clockwise;             -    ilosc impulsów zgodnie z ruchem wskazówek
   *    - rotation_counter_clockwise;     -    ilosc impulsów przeciwnie do ruchu wskazówek
   *    - full_rotation_cw;              -    liczba pełnych obrotów zgodnych do ruchu wskazówek zegara (clockwise)
   *    - full_rotation_ccw;              -    liczba pełnych obrotów przeciwnych do ruchu wskazówek zegara(counter clockwise)
   *
   *
   *   UWAGA!!!
   *
   *   W tym pliku nie należy niczego zmieniać
   *   Do prawidłowego działania biblioteki, konieczne jest umieszczenie funkci encoder_proccedure w przerwaniu od timera, które wykonuje się do 1ms
   *
   *
   *
   */
   
   
  #include <avr/io.h>
  #include <avr/interrupt.h>
  #include <avr/pgmspace.h>
  #include <util/delay.h>
   
  #include "ds_enc.h"
  #include "ds_enc_conf.h"
   
   
   
  //**********  zmienne
   
  volatile DS_ENCODER enkoder_status;
   
  //**********  funkcje
   
  //przerwanie
   
  void encoder_proccedure(void){
   
      static volatile uint8_t licznik;            //odmierza czas do wyzerowania zmiennych pomocniczych w przypadku złego odczytu z enkodera
      static volatile uint8_t stan=0x00;           //przechowuje informację o tym, w jakim położeniu jest enkoder (podczas przełączania)
      static volatile uint8_t enkoder=0;           //stan kanału A i B
      static volatile uint8_t tmp_enkoder=0x03;    //pamięta ostatnio stan kanału A i B
   
      if(licznik){
          //odmierza czas do wyzerowania zmiennych pomocniczych
          --licznik;
      }
   
   
      enkoder = (!ENC_SW_A<<1) | !ENC_SW_B;  //odczytuje obecny stan kanału A i B
   
      //reakcja dla licznika gdy odliczy swoj czas
      if(!licznik && (stan != 0x00) && (enkoder == 0x03) ){
          stan = 0x00;      //wyzeruje dany stan położenia enkodera
          tmp_enkoder = 0x03;   //przywróc początkowe wartosci odczytanych wczesniej kanałów
      }
   
      if( (stan==0x00)){
          //gdy jest stan początkowy
   
          if(enkoder == 0x01){
              //Kanał A czyli zgodnie z ruchem wskazówek
   
              stan = 0x01;  //4 najmniej znaczące bity odnoszą się do obrotu zgodnie z ruchem wskazówek - pierwsza zmiana
              licznik=ENC_TIME_COUNTER;
   
          }else if(enkoder == 0x02){
              //Kanał B czyli przeciwnie z ruchem wskazówek
   
              stan = 0x10;  //4 najbardzej znaczące bity odnoszą się do obrotu przeciwnie z ruchem wskazówek - pierwsza zmiana
              licznik=ENC_TIME_COUNTER;
   
          }
          tmp_enkoder = enkoder;
   
      //0x00
      }else if(stan & 0x01){
          //obroty zgodnie z ruchem wskazówek zegara
   
          if( (enkoder == 0x00) && (tmp_enkoder == 0x01) ){
   
              stan |= 0x02;      //druga zmiana
              tmp_enkoder = enkoder;//zapamiętanie stanu kanału A i B
   
          }else if( (enkoder == 0x02) && (tmp_enkoder == 0x00) ){
   
              stan |= 0x04;      //trzecia zmiana
              tmp_enkoder = enkoder;//zapamiętanie stanu kanału A i B
   
          }else if( (enkoder==0x03) && (tmp_enkoder==0x02) ){
   
              stan |= 0x08;      //czwarta zmiana
              tmp_enkoder = enkoder;//zapamiętanie stanu kanału A i B
   
              if(stan == 0x0F){
                  stan = 0x00;  //wyzerowanie
                  enkoder_status.rotation_clockwise++;
                  licznik = 0;
              }
   
          }
          //0x01
      }else if(stan & 0x10){
          //obroty przeciwne z ruchem wskazówek zegara
   
          if( (enkoder == 0x00) && (tmp_enkoder == 0x02) ){
              stan |= 0x20;      //druga zmiana
              tmp_enkoder = enkoder;//zapamiętanie stanu kanału A i B
   
          }else if( (enkoder == 0x01) && (tmp_enkoder == 0x00) ){
              stan |= 0x40;      //trzecia zmiana
              tmp_enkoder = enkoder;//zapamiętanie stanu kanału A i B
   
          }else if( (enkoder==0x03) && (tmp_enkoder==0x01) ){
              stan |= 0x80;      //czwarta zmiana
              tmp_enkoder = enkoder; //zapamiętanie stanu kanału A i B
   
              if(stan == 0xF0){
                  stan = 0x00;
                  enkoder_status.rotation_counter_clockwise++;
                  licznik = 0;
              }
   
          }
      }//0x10
   
      //odczyt stanu przycisku w enkoderze
  #if ENC_SWITCH_ENABLE
      if(SW_E && !enkoder_status.switch_active){
          enkoder_status.switch_active = 1;
          enkoder_status.switch_toggle ^= 1;
   
      }else if(!SW_E && enkoder_status.switch_active){
          enkoder_status.switch_active = 0;
      }
  #endif
   
  }//encoder_procedure
   
  //********   wewnętrzne
  void encoder_full_rotation(void){
   
      static uint16_t tmp_cw;
      static uint16_t tmp_ccw;
   
      if( enkoder_status.rotation_clockwise && !(enkoder_status.rotation_clockwise % ENC_MAX_IMP) && (enkoder_status.rotation_clockwise != tmp_cw) ){
   
          enkoder_status.full_rotation_cw++;       //zwiększ licznik pełnych obrotów
          tmp_cw = enkoder_status.rotation_clockwise;   //zapamiętanie obecnej wartosci impulsów
      }
   
      if( enkoder_status.rotation_counter_clockwise && !(enkoder_status.rotation_counter_clockwise % ENC_MAX_IMP) && (enkoder_status.rotation_counter_clockwise != tmp_ccw) ){
   
          enkoder_status.full_rotation_ccw++;   //zwiększ licznik pełnych obrotów
          tmp_ccw = enkoder_status.rotation_counter_clockwise;  //zapamiętanie obecnej wartosci impulsów
      }
  }
   
  //********   zewnętrzne
   
  void encoder_init(void){
      //inicjalizacja portów
   
      //kierunek - wejście
      DDR(ENC_PORT_A) &= ~(1<<ENC_PIN_A);   //A
      DDR(ENC_PORT_B) &= ~(1<<ENC_PIN_B);   //B
   
  #if ENC_SWITCH_ENABLE
      DDR(ENC_PORT_E) &= ~(1<<ENC_PIN_E);   //switch
  #endif
   
      //podciągnięcie do VCC
      PORT(ENC_PORT_A) |= (1<<ENC_PIN_A);   //A
      PORT(ENC_PORT_B) |= (1<<ENC_PIN_B);   //B
   
  #if ENC_SWITCH_ENABLE
      PORT(ENC_PORT_E) |= (1<<ENC_PIN_E);   //switch
  #endif
   
  }
   
  void encoder_clear_value(void){
      //wyzerowanie wszystkich liczników enkodera
      enkoder_status.full_rotation_ccw=0;
      enkoder_status.full_rotation_ccw=0;
      enkoder_status.rotation_clockwise=0;
      enkoder_status.rotation_counter_clockwise=0;
      enkoder_status.switch_active=0;
      enkoder_status.switch_toggle=0;
  }
   
   
  //***** zdarzenia
  static void (*encoder_event_callback)(void);      //zmienna przechowująca wskaźnik do funkcji
   
  #if ENC_SWITCH_ENABLE
      static void (*encoder_switch_event_callback)(void);
  #endif
   
  void ENCODER_EVENT(void){
   
      encoder_full_rotation();    //sprawdzenie czy odbył się pełny obrót
   
      if( encoder_event_callback )
          if ( enkoder_status.rotation_clockwise || enkoder_status.rotation_counter_clockwise )      //sprawdź czy funkcja została zarejestrowana
              (*encoder_event_callback)();      //jeżeli tak to ją wywołaj
   
  #if ENC_SWITCH_ENABLE
      if( encoder_switch_event_callback )
          if( enkoder_status.switch_active )
              (*encoder_switch_event_callback)();
  #endif
   
  }
   
  void register_encoder_event( void(*encoder_callback)(void) ){  //rejestracja funkcji obsługi przycisków
   
      encoder_event_callback = encoder_callback;
  }
   
  #if ENC_SWITCH_ENABLE
      void register_encoder_switch_event( void(*encoder_callback)(void) ){
          //rejestracja funkcji obsługi przycisku
   
          encoder_switch_event_callback = encoder_callback;
      }
   
  #endif

oraz plik konfiguracyjny bibliotekę. Użytkownik w tym pliku może dokonywać zmian. W poprzednich dwóch nie może.

  /*
   * ds_enc_conf.h
   *
   * Created on: 04-12-2015
   *   Author: Daniel
   *
   *   Plik konfiguracyjny dla użytkownika.
   *
   *   Użytkownik biblioteki może dokonywać zmian parametrów.
   *
   */
   
  #ifndef DS_ENC_CONF_H_
  #define DS_ENC_CONF_H_
   
   
  //ustalenie portu do którego podłączone są kanały A,B enkodera oraz przycisk E
  #define ENC_PORT_A   B
  #define ENC_PORT_B   B
  #define ENC_PORT_E   B
   
  //ustalenie pinu do którego podłączone są kanały A,B enkodera oraz przycisk E
  #define ENC_PIN_A    0
  #define ENC_PIN_B    1
  #define ENC_PIN_E    2
   
  //ustalenie wartosci licznik czuwającego nad poprawną pracą enkodera (*1ms) -maks 255
  #define ENC_TIME_COUNTER 150
   
  //ustalenie ile impulsów posiada enkoder na pełny obrót
  #define ENC_MAX_IMP   20
   
  //***** wybór właciwosci bilioteki
  #define ENC_SWITCH_ENABLE    1        //czy jest dostępny przycisk w enkoderze    - jeżeli tak to jest także dostępne zdarzenie od przycisku
   
  #endif /* DS_ENC_CONF_H_ */

Użytkownik może podłączyć enkoder do dowolnych pinów mikrokontrolera – nie muszą być to piny na tym samym porcie. Dodatkowo może ustalić czy biblioteka ma obsługiwać przycisk w enkoderze czy też nie. Z racji tej, że enkodery posiadają różną ilość impulsów na pełny obrót możliwe jest również ustawienie ilości impulsów jaką posiada nasz enkoder. W pliku konfiguracyjnym można również ustawić czas licznika (taki watchdog) który czuwa na poprawnością działania programu.

Aby biblioteka działała prawidłowo, konieczne jest:

– zastosowanie kwarcu 8MHz bądź większego;

– odpowiednie skonfigurowanie pliku ds_enc_conf.h;

– aktywowanie dowolnego timera na przerwanie wykonywane co 1 ms i umieszczenie w obsłudze tego przerwania funkcji encoder_proccedure();

– wykonanie funkcji encoder_init() na samym początku programu;

– zarejestrowanie funkcjie obsługujących obroty i/lub przycisk (wykorzystując funkcje rejestrujące przedstawione wcześniej);

– umieszczenie w pętli głównej funkcji zdarzenia ENCODER_EVENT();

– w funkcji odczytu obrotu należy umieścić polecenie zerującą dwie zmienne:

//wyzerowanie zmiennych w enkoder_status
enkoder_status.rotation_clockwise = 0;
enkoder_status.rotation_counter_clockwise = 0;

Należy zwrócić uwagę, że po wyzerowaniu tych zmiennych informacje o ilości pełnych obrotów nie są poprawnie uzupełniane.

Poniżej przedstawiam przykład zastosowania tej biblioteki:

  #include <avr/io.h>
  #include <avr/interrupt.h>
   
  #include "DS_ENC/ds_enc.h"
  #include "DS_ENC/ds_enc_conf.h"
   
   
  //zmienne pomocnicze
  uint8_t time_ls=0;
  volatile uint8_t time_10ms = 0;
  volatile uint8_t time_1ms = 0;
  volatile uint8_t time_1s = 0;
   
  ISR(TIMER0_COMP_vect){
   
      if(++time_1ms>9){
          time_1ms=0;
   
          if(++time_10ms>99){
              time_10ms=0;
   
              if(++time_1s>59) time_1s=0;
          }
      }
   
      encoder_proccedure();
   
  }// /isr
   
  void obsluga_enkodera(void){
  //kod obsługi dla enkodera
   
  //wyzerowanie zmiennych w enkoder_status
  enkoder_status.rotation_clockwise = 0;
  enkoder_status.rotation_counter_clockwise = 0;
  };
   
  void obsluga_przycisk(void){
  //kod obsługi dla przycisku
  };
   
  int main(void){
      
  //inicjalizacja I/O
      DDRC |= (1<<PC0);        //debuger kontrolny miga co 1 s
   
  //*******************************inicjalizacja I/O enkodera
      encoder_init();
  //*******************************
      
  //inicjalizacja przerwań
      //timer0 w trybie ctc
      TCCR0 |= (1<<WGM01);                  //tryb CTC
      TCCR0 |= (1<<CS01) | (1<<CS00);         //preskaler 64
      OCR0 = 249;                           //co 1ms dla preskalera 64 bity i kwarcu 16MHz
      TIMSK |= (1<<OCIE0);                  //aktywacja przerwania
   
  //aktywacja przerwań
      sei();
      
  //*******************************inicjalizacja zdarzeń enkodera
   
  register_encoder_event(obsluga_enkodera);
  register_encoder_switch_event(obsluga_przycisk);
   
  //*******************************
      
      while(1){
   
          //wywołanie zdarzenia od enkodera
          ENCODER_EVENT();
   
          //puls programu;)
          if( time_1s != time_ls ){
              time_ls = time_1s;
              PORTC ^= (1<<PC0);
          }
          
  //..reszta kodu
   
      }
   
  }

Podsumowując – biblioteka umożliwia odpowiednią interpretację obrotów enkodera oraz przycisku, który znajduje się w enkoderze. Dzięki zastosowaniu licznika (programowego watchdoga), oraz przerwania wykonywanego co 1ms możliwe było zniwelowanie błędnych odczytów spowodowanych drganiami styków. Do dyspozycji użytkownika biblioteki zostały oddane funkcje obsługujące zdarzenia oraz sam enkoder, a także zmienną w której strukturze znajdują się wszystkie informacje dotyczące obrotów enkodera.

Na chwilę obecną biblioteka obsługuje tylko enkodery z tzw. pełnym krokiem. W przyszłości zostanie ona uzupełniona o obsługę kolejnych typów enkoderów.

Poniżej umieszczam całą bibliotekę:

Pobierz “DS_ENC.zip”

DS_ENC.zip – Pobrano 394 razy – 3,96 KB

Zachęcam do pobierania.

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać wykorzystując formularz kontaktowy.